עלים לתרופה
אנטווערפן
טל: 003232337895
[email protected] :דוא"ל

Alim Litrufa

76 Lamoriniere Straat 

2018 Antwerpen 

Tel: 003232337895

[email protected]

בס”ד

היות ועל שולחן המערכת מגיעות, בממוצע, מידי שבוע ושבוע עשרות – ולפעמים מאות! – פניות ובקשות שונות מארבע כנפות תבל (כמו, בירורים לענינים שהופיעו, מאמרים שונים או מראי מקומות לענינים שנידונו או הובאו בגליוננו, וכן גליונות בודדים מן העבר, ועוד הרבה כיו”ב), דבר שדורש מאתנו תוספת כח אדם וזמן, אי לכך נאלצים אנו לבקש מכל פונה תרומה סימלית כהשתתפות בהוצאות המערכת וסיוע בזיכוי הרבים, ואנו נשתדל לבא לקראת הפונה ולמלאות מבוקשו ככל אשר תגיע ידינו בס”ד.
תודה רבה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה
מזכירות המערכת

Requests for מראה מקומות

 
Personal Info

Donation Total: €1.00